DOBRO UPRAVLJANJE ENERGIJOM

Šta je sistem
energetskog
menadžmenta?

Sistem organizovanog upravljanja energijom sa ciljem da se postigne racionalno korišćenje energije uz što manje troškova.

Zašto sistem energetskog menadžmenta?

– Unapređenje kvaliteta i uslova života građana
– Smanjeni troškovi za energiju i energente
– Povećanje sigurnosti snabdevanja energijom
– Poboljšanja kvaliteta životne sredine
– Povećanje konkutrentnosti privrede
– Usklađenost sa zakonskom regulativom

Ko su obveznici?

PRAVNA LICA u sektorima proizvodnje, trgovine i usluga, koja koriste više energije od količine koju propiše Vlada

JAVNA UPRAVA
– Organi državne uprave i drugi organi Republike Srbije
– Organi autonomne pokrajine
– Organi jedinica lokalne samouprave sa više od 20000 stanovnika, kao i druge javne službe koje koriste objekte u javnoj svojini

SUBJEKTI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U JAVNOJ UPRAVI

SUBJEKTI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U JAVNOJ UPRAVI

 • Vlada Republike Srbije

  – Donosi Akcioni plan za energetsku efikasnost – Utvrđuje godišnje planirane ciljeve ušteda energije za obveznike sistema energetskog menadžmenta

 •  

  Ministarstvo rudarstva i energetike

  – Prikuplja godišnje izveštaje obveznika sistema energetskog menadžmenta – Vodi bazu podataka od značaja za praćenje sprovođenja sistema energetskog menadžmenta – Planira i organizuje obuku, polaganje ispita i izdaje licence energetskim menadžerima i savetnicima – Vodi registre licenciranih energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika – Vodi objedinjene statističke podatke o energiji isporučenoj kupcima energije – Vrši poslove u oblasti finansiranja efikasnog korišćenja energije i upravlja Budžetskim fondom za unapređenje energetske efikasnosti

 •  

  Ovlašćeni energetski savetnik

  – Ovlašćeni energetski savetnik je fizičko ili pravno lice ovlašćeno za vršenje energetskog pregleda – Vrši energetski pregled i energetsku reviziju jednom u 10 godina – Dostavlja Ministarstvu podatke o izvršenom energetskom pregledu, odnosno energetskoj reviziji

 •  

  Jedinica lokalne samouprave

  – Imenuje energetskog menadžera – Donosi Program i Plan energetske efikasnosti – Sprovodi mere za efikasno korišćenje energije i realizuje planirani cilj uštede energije – Prikuplja i analizira podatke o potrošnji energije – Sprovodi obavezne periodične energetske preglede – Dostavlja godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije Ministarstvu – Dostavlja Ministarstvu prijavu o godišnjoj potrošnji energije

 •  

  Energetski menadžeri

  Poslove energetskog menadžmenta jedinice lokalne samouprave može obavljati jedno ili više lica kojima rukovodi energetski menadžer. Poslovi energetskih menadžera su:

  Praćenje potrošnje

  Prikupljanje i analiza podataka o načinu korišćenja energije obveznika sistema. Prikupljaju se podaci o potrošnji za: Javne objekte: – Opštinske administrativne zgrade – Predškolske ustanove – Škole – Domove zdravlja i lokalne ambulante – Sportsko-rekreativne centre – Kulturne ustanove – lnstituciјe socijalne zaštite – Javna preduzeća i javno komunalna preduzeća – Subjekte koji obavljaju energetsku delatnost na teritoriji JLS

  Planiranje potrošnje i ušteda

  – Priprema Programa i plana energetske efikasnosti – Predlaganje mera za efikasno korišćenje energije i njihova realizacija

  Izveštavanje i praćenje zakonske regulative

  – Priprema godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije – Sprovođenje drugih aktivnosti i mera predviđenih zakonom

 • Vlada Republike Srbije – Donosi Akcioni plan za energetsku efikasnost – Utvrđuje godišnje planirane ciljeve ušteda energije za obveznike sistema energetskog menadžmenta

 • Ministarstvo rudarstva i energetike – Prikuplja godišnje izveštaje obveznika sistema energetskog menadžmenta – Vodi bazu podataka od značaja za praćenje sprovođenja sistema energetskog menadžmenta – Planira i organizuje obuku, polaganje ispita i izdaje licence energetskim menadžerima i savetnicima – Vodi registre licenciranih energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika – Vodi objedinjene statističke podatke o energiji isporučenoj kupcima energije – Vrši poslove u oblasti finansiranja efikasnog korišćenja energije i upravlja Budžetskim fondom za unapređenje energetske efikasnosti

 • Ovlašćeni energetski savetnik – Ovlašćeni energetski savetnik je fizičko ili pravno lice ovlašćeno za vršenje energetskog pregleda – Vrši energetski pregled i energetsku reviziju jednom u 10 godina – Dostavlja Ministarstvu podatke o izvršenom energetskom pregledu, odnosno energetskoj reviziji

 • Jedinica lokalne samouprave – Imenuje energetskog menadžera – Donosi Program i Plan energetske efikasnosti – Sprovodi mere za efikasno korišćenje energije i realizuje planirani cilj uštede energije – Prikuplja i analizira podatke o potrošnji energije – Sprovodi obavezne periodične energetske preglede – Dostavlja godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije Ministarstvu – Dostavlja Ministarstvu prijavu o godišnjoj potrošnji energije

 • Energetski menadžeri Poslove energetskog menadžmenta jedinice lokalne samouprave može obavljati jedno ili više lica kojima rukovodi energetski menadžer. Poslovi energetskih menadžera su:

  Praćenje potrošnje

  Prikupljanje i analiza podataka o načinu korišćenja energije obveznika sistema. Prikupljaju se podaci o potrošnji za: Javne objekte: – Opštinske administrativne zgrade – Predškolske ustanove – Škole – Domove zdravlja i lokalne ambulante – Sportsko-rekreativne centre – Kulturne ustanove – lnstituciјe socijalne zaštite – Javna preduzeća i javno komunalna preduzeća – Subjekte koji obavljaju energetsku delatnost na teritoriji JLS

  Planiranje potrošnje i ušteda

  – Priprema Programa i plana energetske efikasnosti – Predlaganje mera za efikasno korišćenje energije i njihova realizacija

  Izveštavanje i praćenje zakonske regulative

  – Priprema godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije – Sprovođenje drugih aktivnosti i mera predviđenih zakonom

IZVOR
Zakon o efikasnom korišćenju energije (“Sl. glasnik RS“, br. 25/2013.);
Priručnik za energetske menadžere (Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije,
Program Ujedinjenih nacija za razvoj)

PRIRUČNIK DOSTUPAN NA
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Prirucnik%20za%20energetske%20menadzere%20opstine.pdf

.

PROGRAMI DOBRE ENERGIJE

Program energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (PEE) je planski dokument koji definiše mere kojima će se ostvariti ciljevi uštede energije odnosno način finansiranja i realizacije ovih mera. PEE se donosi na period od tri godine i mora da sadrži obavezne elemente propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije.

Program energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (PEE) je planski dokument koji definiše mere kojima će se ostvariti ciljevi uštede energije odnosno način finansiranja i realizacije ovih mera. PEE se donosi na period od tri godine i mora da sadrži obavezne elemente propisane Zakonom o efikasnom korišćenju energije.

PEE obavezni elementi

1. Planirani cilj uštede energije

2. Pregled i procenu godišnjih energetskih potreba, uključujući procenu energetskih svojstava objekata

3. Predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:
a. Plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi JLS, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač JLS
b. Planove unapređenja sistema komunalnih usluga (sistem daljinskog grejanja, sistem daljinskog hlađenja, vodovod, javna rasveta, upravljanje otpadom, javni transport i dr.)
c. Druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije

4. Nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja

5. Sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja

1. Planirani cilj uštede energije

2. Pregled i procenu godišnjih energetskih potreba, uključujući procenu energetskih svojstava objekata

3. Predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:
a. Plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi JLS, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač JLS
b. Planove unapređenja sistema komunalnih usluga (sistem daljinskog grejanja, sistem daljinskog hlađenja, vodovod, javna rasveta, upravljanje otpadom, javni transport i dr.)
c. Druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije

4. Nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja

5. Sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja

Preporuka je da pored jednog obaveznog, a eventualno i više neobaveznih priloga, PEE sadrži 12 osnovnih delova.

PEE osnovni delovi

1. Rezime

2. Uvod

3. Opšti podaci o obvezniku sistema energetskog menadžmenta

4. Opis primenjenih metodologija

5. Pregled i procena godišnjih energetskih potreba (energetski bilansi)

6. Analiza postojećeg energetskog stanja

7. Predlog mera i aktivnosti ušteda energije

8. Proračun uštede energije

9. Način praćenja sprovođenja programa

10. Izvori finansiranja i finansijski mehanizmi za sprovođenje mera

11. Izveštaj o sprovođenju programa u prethodnom periodu

12. Zaklјučak

1. Rezime

2. Uvod

3. Opšti podaci o obvezniku sistema energetskog menadžmenta

4. Opis primenjenih metodologija

5. Pregled i procena godišnjih energetskih potreba (energetski bilansi)

6. Analiza postojećeg energetskog stanja

7. Predlog mera i aktivnosti ušteda energije

8. Proračun uštede energije

9. Način praćenja sprovođenja programa

10. Izvori finansiranja i finansijski mehanizmi za sprovođenje mera

11. Izveštaj o sprovođenju programa u prethodnom periodu

12. Zaklјučak

Obavezni prilog treba da sadrži opis raspoloživog potencijala obnovljivih izvora energije na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Predložena forma nije obavezna.

Na osnovu usvojenog programa energetske efikasnosti potrebno je za svaku kalendarsku godinu doneti i odgovarajući akcioni plan. Prilikom predlaganja mera i aktivnosti za uštedu energije treba voditi računa da one budu realne i izvodljive. Takođe treba obratiti posebnu pažnju na rangiranje i određivanje prioritetnih objekata i mera koji će se naći u programu i akcionom planu.

KAKO NAPRAVITI DOBAR PROGRAM I AKCIONI PLAN?

Korak 1
Identifikacija glavnih potrošača

Za svaki javni objekat se određuje apsolutna i specifična potrošnja energije, kao i apsolutni i specifični troškovi.
Ovi objekti se potom klasifikuju:

A

Veliki potrošači energije sa značajnom specifičnom potrošnjom energije. Ovi objekti poseduju najveći potencijal za uštedu. Ovi objekti moraju biti predmet dalje analize.

B

Objekti koji uzrokuju visoke godišnje troškove za energiju, ali zbog svoje male specifične potrošnje ne predstavljaju veliki potencijal za uštedu.

C

.
Objekti čiji su troškovi i specifična potrošnja mali. Ovi objekti mogu biti isključeni iz daljeg razmatranja.
.

D

Objekti koji uprkos visokoj specifičnoj potrošnji i samim tim relativno visokim potencijalom za uštedu, u prvom trenutku nisu interesantni za dalju analizu jer su troškovi za njihovo snabdevanje energijom relativno niski u poređenju sa drugim objektima.

Korak 2
Ocena potencijala za uštedu

Nakon što su identifikovani glavni potrošači, potencijal za uštedu se može proceniti na osnovu indikatora njihove potrošnje. U tu svrhu se indikatori potrošnje energije posmatranih objekata porede sa tipičnim vrednostima objekata istih tipoloških karakteristika. Procenat odstupanja omogućava prve zaključke o visini potencijalnih ušteda.

Korak 3
Izbor prioritetnih objekata

Izbor prioritetnih objekata zavisi, pre svega, od potencijala za uštedu. Pored toga, postoje dodatni kriterijumi koji su relevantni za dalju optimizaciju procesa:

PLANIRANJE SANACIJE

Ako se kratkoročno ili srednjeročno planiraju sanacija termičkog omotača zgrade ili tehničkih uređaja u objektu, vredi razmisliti da li i koje mere za energetski menadžment imaju smisla. Kontrola potrošnje energije može npr. pružiti važne informacije za pravilno dimenzionisanje tehničkih uređaja.

KOMPLEKSNOST TEHNIČKIH UREĐAJA

Veliki potrošači obično poseduju veoma kompleksne tehničke uređaje. Ako energetski menadžer ne raspolaže dovoljnim tehničkim znanjem bolje je da za početak izabere manje složene objekte.
.

KORIŠĆENJE OBJEKTA

Potencijal za uštedu značajno zavisi od ponašanja korisnika objekta. Stoga se preporučuje izbor onih objekata kod kojih lokalna samouprava ima veći uticaj na korisnike. Na primer, u školama je uticaj jedinice lokalne samouprave manji budući da je ograničen i uslovljen podrškom direktora ustanove.
.

STALNO TEHNIČKO OSOBLJE

Mere optimizacije se lakše mogu sprovesti ako je na objektu prisutno stalno tehničko osoblje koje dobro poznaje objekat, kao i način njegovog korišćenja i tehničke uređaje koji se u njemu nalaze (npr. domar). Ukoliko objekat nije održavan od strane stalnog tehničkog osoblja ili se održava od strane angažovanih firmi, implementacija mera je često komplikovana.

.

BUDŽET DOBRE ENERGIJE

Da bi se program i akcioni plan sproveli u delo potrebno je da planska dokumenta budu dobro budžetirana. Donošenje Programa za energetsku efikasnost sa odgovarajućim (programskim) budžetima i njhovo dosledno sprovođenje jemče sinergiju planskih i budžetskih procesa.

Programsko budžetiranje (za razliku od linijskog) je planiranje budžeta koje jasno prikazuju cilj, očekivani rezultati, kao aktivnosti i sredstva potrebna za ostvarivanje cilja. Dalje, programski budžet podrazumeva i jasne indikatore za (pr)ocenu da li je cilj postignut. Time se pravi jasna veza između ciljeva javne politike i sredstava potrebnih za realizaciju. Pored obima planiranih sredstava, finansijski plan treba da sadrže i opis planiranih aktivnosti, očekivane rezultate kao i indikatore i izvore verifikacije programa. Trenutni zakonski i strateški okvir

za energetsku efikasnost u Republici Srbiji omogućava da se svi neophodni podaci za praćenje indikatore programskog budžetiranja vezanog za energetsku efikasnost, javno osvetljenje, daljinsko grejanje kao i za druge komunalne delatnosti prikupe tokom redovnog ispunjavanja postojećih zakonskih obaveza. Dalje, programski budžet sadrži i jasno definisana zaduženja i rokove tako da je ceo proces realizacije javnih politika transparentniji i razumljiviji građankama i građanima.

Zakonski dokument

Zakon o efikasnom korišćenju energije.

Značaj za programsko budžetiranje

Propisuje obavezu donošenja trogodišnjih programa energetske efikasnosti čije sprovođenje može zahtevati kapitalne izdatke. Ročnost programa se poklapa sa budžetskim ciklusima. Ostavlja mogućnost formiranja Budžetskih fondova za energetsku efikasnost na lokalnom nivou.

Strateški dokument 1

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja.

Značaj za programsko budžetiranje

Propisuje obavezu da se o svakoj intervenciji na javnim objektima izveštava i iz ugla energetske efikasnosti. Poštovanje pravilnika omogućuje prikupljanje podataka za indikatore za programsko budžetiranje.

Strateški dokument 2

Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije.

Značaj za programsko budžetiranje

Sprovođenje ovog pravilnika obezbeđuje prikupljanje svih podataka neophodnih za ustanovljavanje vrednosti za indikatore za programsko budžetiranje.

.

NABAVKA DOBRE ENERGIJE

Mnoge energente, a električnu energiju uvek, lokalne samouprave nabavljaju putem javne nabavke. Na osnovu podataka o potrošnji iz prethodnog perioda i informacijama o primenjenim merama unapređenja energetske efikasnosti, te eventualnim promenama u odnosu na stanje od prethodne godine moguće je napraviti procenu količine energenata koju je potrebno nabaviti. Informacioni sistem za energetski menadžment omogućuje energetskom menadžeru da sve potrebne podatke za realizaciju javne nabavke energenata sa lakoćom pripremi.

Jedna od aktivnosti energetskog menadžera je njegovo/njeno učešće u procesu nabavke energije i javnih nabavki za koje se zahteva primena načela energetske efikasnosti. Energetski menadžeri treba da se postaraju da se uvedu i dosledno sprovedu kriterijumi energetske efikasnosti u postupcima javne nabavke. Na taj način se podstiče promovisanje energetski efikasnih proizvoda i tehnologija uz postizanje finansijske efikasnosti i smanjenje uticaja na životnu sredinu. Optimalnom nabavkom energije moguće je postići značajne finansijske uštede.

Prilikom odlučivanja o izboru ponuđača u postupku javne nabavke dobara, radova i usluga mora se vrednovati i energetska efikasnost dobara, radova i usluga, i prednost pod jednakim uslovima dati ponudi kojom se obezbeđuje veći stepen energetske efikasnosti. Komisije za javne nabavke ili osoba zadužena za realizaciju javne nabvake u okviru lokalne samourave, javne ustanove, preduzeća, u saradnji sa energetskim menadžerom utvrđuju kriterijum energetske efikasnosti za svaku javnu nabavku za koju se može primeniti ovaj kriterijum prilikom rangiranja ponuda.

Kriterijume energetske efikasnosti moguće je uklјučiti u tendersku dokumentaciju, ukoliko se poštuju sledeća osnovna načela:

• Svi kriterijumi energetske efikasnosti su jasno spomenuti u dokumentaciji nabavke;
• Tekst nabavke poštuje opšta načela transparentnosti, nediskriminacije i jednakosti;
• Kriterijumii su usklađeni s predmetom nabavke;
• Kriterijumi su objektivno merlјivi.
Naručilac (opština) trebalo bi da teži da u svoje javne nabavke uvrsti što više održivih proizvoda ili usluga, onih proizvoda i usluga koji tokom svog životnog ciklusa imaju najmanji mogući negtivan uticaj na životnu sredinu i majuveći mogući pozitivni uticaj na zajednicu.

Naručilac mora posebno obratiti pažnju na to da prava cena proizvoda za krajnjeg kupca može biti puno viša od nabavne cene. Kako bi naručilac odlučio koja je ponuda povolјnija sa stanovišta kriterijuma cena, potrebno je izračunati trošak proizvoda za vreme celog njegovog života, tj. potrebno je sabrati nabavnu cenu, troškove upotrebe, održavanja i zbrinjavanja proizvoda. Naručilac mora odrediti važnost kriterijuma energetske efikasnosti i prema tome im dodeliti određeni ponder, ali se preporučuje da to bude najmanje 10 %. Razrada ovog kriterijuma je zadatak energetskog menadžera. On ne mora nužno biti u samoj komisiji za javnu nabavku, ali svakako treba da pripremi tehnički deo specifikacije nabavke i da se upozna sa prispelim ponudama i izabranom ponudom.

Dobra energija podrazumeva uštede u potrošnji i troškovima za energiju. U cilju brzog postizanja rezultata preporučuje se dvostruka strategija. Već u samom startu bilo kog projekta treba preispitati postojeće uslove za isporuku energije u smislu smanjivanja troškova bilo da je u pitanju izgradnja novih objekata, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija ili energetska sanacija postojećih objekata.

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu


Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija

+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366

sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu